แบบสำรวจความคิดเห็นการใช้เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำพูน

 
1) สถานภาพ
 ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่/ ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
 เจ้าหน้าที่/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ประชาชนทั่วไป
2) ท่านใช้บริการในส่วนไหนมากที่สุด ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มุมหน้าหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 Knowledge center
 ภาพ Multimedia แสดงวิธีการตัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลทางสถิติ
3) ข้อมูล เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้บริการในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตรงตามความต้องประสงค์ของท่านหรือไม่
 ตรงตามความประสงค์มาก
 ตรงตามความประสงค์ปานกลาง
 ไม่พอใจ / ควรปรับปรุง
4) ในภาพรวม ท่านมีความพอใจต่อการบริการของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือไม่
 พอใจมาก
 พอใจในระดับปานกลาง
 ไม่พอใจ / ควรปรับปรุง