::: การเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ต้องจัดทำตามแบบเสนอโครงการ และถ่ายเอกสาร จำนวน 17 ชุด เพื่อให้คณะกรรมฯ พิจารณา :::
        คณะกรรมการ
        การเสนอโครงการ
        หนังสือสั่งการ/ข้อหารือ
        รายงานการประชุม
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
sithepsithepsithepsithepsithepsithepsithepsithep
เริ่มนับเมื่อ 10 เมษายน 2557
 

ค้นหาข้อมูล by

 
 
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดลำพูน...
   
 
การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคา...
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 แสน บาท...
   
 
สรุปมติที่ปนะชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไท...
   
 
 
 
Banner Like
 
         
Untitled Document
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดลำพูน
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0-5351-1192 ต่อ 27943 โทรสาร 0-5351-1192 ต่อ 27966 E-mail : lamphun@moi.go.th